Achiziții Publice

LEGISLAŢIE APLICABILĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE


Legislație primară:
**** Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – publicată în: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
**** Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – publicată în: Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016
**** Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii –  publicată în: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016
**** Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea și functionarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - publicată în: Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016


Legislație secundară:
**** Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - publicată în: Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016
**** Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - publicată în: Monitorul Oficial nr. 422 din 6 iunie 2016


Legislație terțiară:
**** Ordin nr. 264/2016 privind  stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate - publicat în: Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016
**** Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale - publicat în: Monitorul Oficial nr. 487 din 30 iunie 2016
**** O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice - publicat în: Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015


OBIECTIV GENERAL
Asigurarea necesarului de produse, servicii și lucrări pentru realizarea obiectivelor de funcționare și dezvoltare instituționala ale Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică în condițiile de legalitate, eficiență și eficacitate.
Instituția, într-un an bugetar, achiziționează produse, servicii şi/ sau lucrări într-o anumită cantitate şi cu o anumită valoare monetară. Achiziţiile de dimensiune mică sau foarte mică se realizează de cele mai multe ori neplanificat, urmare a unei necesități neprevăzute  cu caracter urgent,  în timp ce în cazul celorlalte tipuri de achiziții, cu un grad de complexitate mai ridicat, autoritatea contractantă realizează achiziţiile în mod planificat.
În fiecare dintre cele două abordări, autoritatea contractantă derulează procese de achiziţie publică.
Etapele parcurse in mod obligatoriu în procesul de achiziție public, la nivelul instituției, conform H.G. nr. 395/ 2016, sunt grupate în astfel (art. 8, alin (2)):
1.Etapa de planificare/pregătire
2.Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/ acordului-cadru
3.Etapa postatribuire contract/ acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru
Astfel, pentru atingerea scopului declarat al Legii nr. 98/ 2016, respectiv realizarea de achiziții în condiții de eficiență economică și socială, la nivel de autoritate contractantă, procesului de achiziții publice i se adaugă o a 4-a etapă: etapa de analiză și evaluare a performanței, la finalul celei de-a treia inclusă în legislația privind achizițiile publice (H.G. nr. 395/ 2016). Această etapă este necesară în vederea îmbunatățirii continue a proceselor de achiziție la nivel de autoritate contractantă, ca urmare a controlului managerial al performanței.


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2020 AL ȘCOLII DE INSTRUIRE PENTRU COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ, CUPRINDE CEL PUȚIN INFORMAȚII REFERITOARE LA:
a)obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru
b)codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV)
c)valoarea estimată a contractului/ acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziție, exprimată în lei, fără TVA
d)sursa de finanțare
e)procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție
f)data estimată pentru inițierea procedurii
g)data estimată pentru atribuirea contractului
h)modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv on line sau off line.
Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor, ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, precum și a tuturor achizițiilor de produse, servicii și lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziții publice, și va duce la îndeplinire obiectivele și sarcinile stabilite prin prezenta Strategie anuală de achiziții publice a Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică.


Fundamentarea informațiilor în Strategia anuala de achiziții publice (SAAP) 2020 și Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) 2020 are la baza:
**** Conținutul referatelor de necesitate transmise de toate compartimentele interesate ale achiziției din cadrul Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
**** Capacitatea profesională și resursele umane și materiale existente și necesare pentru implementarea SAAP 2020 și realizarea PAAP 2020
**** Resursele financiare cuprinse în bugetul pe anul 2020 al Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică  care pot fi utilizate pentru realizarea achizițiilor publice de produse, servicii și lucrări
**** Informațiile obținute din cercetarea de piața și analiza pieței, precum și informațiile obținute prin analiza portofoliilor de achiziții publice 2018-2019 la nivelul Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică


Din punct de vedere cronologic, legislația în achiziții publice specifică prevederi cu privire la:
1. Obligația planificării achizițiilor publice în ultimul trimestru al anului anterior pentru anul următor (art. 11 din H.G. nr. 395/ 2016) și elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice – PAAP - (art. 12 din H.G. nr. 395/ 2016) pe baza referatelor de necesitate transmise de către compartimentele interne ale autorității contractante
2. Lansarea procedurilor de atribuire în momentul în care documentația de atribuire este finalizată (art. 21 din H.G. nr. 395/ 2016)

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare